Informacja o ochronie prywatności RRA

Data ostatniej aktualizacji: 15 czerwca 2023 r.

Zapoznaj się z Polityką prywatności RRA w języku chińskim, holenderskim, francuskim, niemieckim, włoskim, japońskim, polskim, i hiszpańskim.

Russell Reynolds Associates, Inc. i grupa jej spółek na całym świecie (łącznie określane mianem „RRA”, „my”, „nasze” itd.) poważnie traktuje kwestię ochrony danych. Niniejsza Informacja o ochronie prywatności („Informacja”) zawiera informacje o nas, o sposobie gromadzenia, udostępniania i wykorzystywania przez nas danych osobowych oraz możliwości korzystania przez Państwa z prawa do ochrony danych.

Niniejsza Informacja określa dane osobowe, które gromadzimy (definicje terminów zapisanych z wielkiej litery znajdują się poniżej w Części 1 Kluczowe terminy):

(a) w związku z wyszukiwaniem, oceną, doradztwem dla kadry kierowniczej, sukcesją dyrektora generalnego, oceną zarządu i innymi usługami („Usługi”), niezależnie od tego, czy jesteśmy w trakcie rekrutacji Państwa jako Kandydata na stanowisko u Klienta, oceny Państwa jako pracownika Klienta, identyfikacji wyjątkowych Kandydatów na potrzeby Państwa jako Klienta, utrzymaniu Państwa jako Dostawcy czy angażowaniu Państwa jako Osoby udzielającej informacji albo Osoby udzielającej referencji w związku z jednym z naszych Kandydatów (patrz Część 2); oraz

(b) gdy odwiedzają Państwo naszą Witrynę internetową (www.russellreynolds.com) („Witryna internetowa”) w zwyczajnym toku naszej działalności gospodarczej, czyli na przykład w związku z naszymi wydarzeniami i działaniami marketingowymi (patrz Część 3).

Niniejsza Informacja nie dotyczy innych rodzajów gromadzenia czy przetwarzania danych, w tym w szczególności gromadzenia danych przez inne strony internetowe, do których zamieszczamy łącza na naszej Witrynie internetowej.

SZYBKIE ŁĄCZA

Aby ułatwić nawigację do części niniejszej Informacji, które bezpośrednio Państwa dotyczą, podzieliliśmy ją na poniższe Części zamieszczone w postaci łączy. Zachęcamy do przeczytania całej Informacji, jednak stanowczo zalecamy zapoznanie się z Częścią 1 (Podstawowe informacje), Częścią 4 (Ogólne informacje) i innymi Częściami, które Państwa dotyczą:

Część 1 –Podstawowe informacje (dla wszystkich)

Część 2 – Dane gromadzone za pośrednictwem naszych usług (dotyczące Klientów, Kandydatów, Osób udzielających referencji, Osób udzielających informacji i Dostawców)

Część 3 – Dane gromadzone za pośrednictwem naszej Witryny internetowej (dotyczy Osób odwiedzających naszą Witrynę internetową)

Część 4 – Ogólne informacje (dla wszystkich)

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących sposobu wykorzystywania Państwa danych osobowych prosimy o kontakt; stosowne dane kontaktowe znajdują się w Części „W jaki sposób można się z nami skontaktować?” poniżej.

1. PODSTAWY

O nas
Russell Reynolds Associates to globalna spółka zajmująca się wyszukiwaniem i doradztwem dla kadry kierowniczej. Ponad 425 naszych konsultantów w 46 biurach współpracuje z organizacjami państwowymi, prywatnymi i non-profit z różnych branż i regionów. Nasza spółka dominująca, Russell Reynolds Associates, Inc., ma siedzibę w Stanach Zjednoczonych, lecz nasze oddziały znajdują się w wielu miejscach na całym świecie. Szczegółowe informacje dotyczące lokalizacji spółek grupy RRA są dostępne tutaj. Więcej informacji o naszej działalności i Usługach znaleźć można tutaj.

Kluczowe terminy
W niniejszej Informacji poniższe terminy będą miały następujące znaczenie:

„Klient” oznacza naszych klientów i ich pracowników, którzy chcą zatrudnić albo ocenić członków kadry kierowniczej i którym świadczymy usługi.

„Kandydat” oznacza kandydata, osobę składającą aplikację, potencjalnego kandydata albo pracownika Klienta, którego RRA bierze pod uwagę, ocenia albo sprawdza w związku z Usługami.

„Osoba udzielająca referencji” oznacza osobę, która zapewnia zatrudnienie albo referencje dotyczące danego Kandydata.

„Osoba udzielająca informacji” oznacza osobę, która pomaga identyfikować i zapewnia informacje rynkowe na temat potencjalnego Kandydata.

„Dostawca” oznacza podmiot inny niż RRA, który zapewnia RRA produkty lub usługi na podstawie umowy z RRA.

2. DANE GROMADZONE ZA POŚREDNICTWEM USŁUG

Ta Część dotyczy informacji na temat Kandydatów, Klientów, Osób udzielających referencji, Osób udzielających informacji i Dostawców, które gromadzimy i przetwarzamy.

Jakie Dane osobowe gromadzimy?

DANE KANDYDATA

Informacje, które przekazują nam Kandydaci: Kandydaci mogą przekazywać nam dane osobowe, na przykład poprzez wczytanie życiorysu do Portalu Kandydata za pośrednictwem Witryny internetowej, wysłanie życiorysu w wiadomości e-mail do konsultanta RRA ds. wyszukiwania bądź w ramach rozmowy z konsultantem RRA ds. wyszukiwania czy innego rodzaju kontaktu z nami w związku z Usługami. Możemy również uzyskiwać informacje na Państwa temat z innych źródeł, jak opisano poniżej.

Nie mają Państwo obowiązku przekazania RRA jakichkolwiek informacji ani korzystania z jakichkolwiek oferowanych przez nas Usług. Dlatego też wszelkie gromadzone bezpośrednio od Państwa informacje będą przez nas uznawane za przekazane dobrowolnie. Należy jednak pamiętać, że jeżeli nie będą Państwo chcieli przekazać nam określonych wymaganych informacji, może to ograniczyć naszą możliwość uwzględnienia Państwa w ramach korzystania z Usług.

The information we may collect for all Candidates typically includes:

 • Dane kontaktowe: takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny i numer telefonu.
 • Dane zawarte w życiorysie: takie jak dane kontaktowe, historia zatrudnienia, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, jak również znajomość języków oraz inne umiejętności i działania.

W określonych okolicznościach możemy również gromadzić dodatkowe dane na temat Kandydatów:

 • Dane identyfikacyjne: takie jak stan cywilny, zdjęcie, data urodzenia, płeć, pochodzenie, identyfikator służbowy, identyfikator krajowy (tj. numer ubezpieczenia społecznego albo równoważny w danym kraju, numer prawa jazdy albo numer dowodu osobistego/paszportu).
 • Preferencje związane ze stylem życia i profil osobowości: takie jak działania na rzecz społeczności i członkostwo w organizacjach, hobby, działania społeczne lub indywidualne preferencje, zdolności intelektualne, osobowość, zachowania, zdolności wykonawcze lub cechy charakteru. 
 • Informacje dotyczące zdrowia, różnorodności i wyroków skazujących: w stosownych przypadkach i zgodnie z przepisami prawa miejscowego możemy również gromadzić informacje dotyczące Państwa zdrowia, różnorodności (w tym rasy, pochodzenia etnicznego, przekonań religijnych lub podobnych oraz zdrowia psychicznego lub fizycznego, w tym niepełnosprawności) lub wyroków skazujących. 
 • Informacje finansowe: w celu dokonania zwrotu kosztów poniesionych w związku z Usługami (np. kosztów dojazdu, zakwaterowania lub posiłków podczas spotkania z Klientem) możemy gromadzić określone dane finansowe potrzebne w celu udokumentowania wydatków i zwrócenia Państwu kosztów (np. numer rachunku bankowego lub karty kredytowej). 
 • Inne informacje: takie jak odbyta służba wojskowa, dane dotyczące odszkodowań i świadczeń (gdy zezwalają na to przepisy prawa miejscowego), historia wyników zawodowych, dane dotyczące osób pozostających na utrzymaniu, status imigracyjny oraz wszelkie inne istotne dane, które zdecydują się Państwo nam przekazać. Przechowujemy również informacje na temat Państwa preferencji marketingowych i historię kontaktów z Państwem.

Informacje na temat Kandydatów, które gromadzimy za pośrednictwem podmiotów zewnętrznych: Możemy gromadzić powyższe dane osobowe z publicznie dostępnych źródeł oraz od podmiotów zewnętrznych w następujących przypadkach: (i) Osoby udzielające informacji i Osoby udzielające referencji mogą ujawnić Państwa dane osobowe; (ii) nasi Klienci mogą udostępniać Państwa dane osobowe; (iii) możemy również uzyskiwać informacje na Państwa temat z innych publicznie dostępnych źródeł podmiotów zewnętrznych (np. LinkedIn, doniesień medialnych, komunikatów prasowych); oraz (iv) możemy pozyskiwać dane osobowe na Państwa temat od zewnętrznych dostawców danych (np. BoardEx, Bloomberg, BlueSteps) i podmiotów świadczących usługi weryfikacji dyplomów/danych (np. Mintz Group). Podczas pozyskiwania informacji na Państwa temat od dostawców zewnętrznych podejmujemy odpowiednie kroki, aby upewnić się, że ujawnienie takich informacji przez podmioty zewnętrzne jest zgodne z prawem albo wymagane.

Informacje, które przekazują nam Klienci: Nasi Klienci mogą przekazywać nam dane osobowe określonych Kandydatów w związku z naszymi Usługami (na przykład, przekazać nam listę Kandydatów, których mamy ocenić w ramach Usług). Zazwyczaj przetwarzamy dane osobowe jako podmiot przetwarzający w imieniu naszego Klienta. Wykorzystujemy te informacje, aby świadczyć Usługi Klientowi zgodnie z jego zaleceniami. W takim przypadku to nasz Klient pełni funkcję administratora podejmującego decyzje, które z Państwa danych osobowych mamy gromadzić i jak mamy je przetwarzać. W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących praktyk w zakresie prywatności albo decyzji Klienta o udostępnieniu nam albo innemu podmiotowi zewnętrznemu Państwa danych należy skontaktować się z Klientem albo zapoznać się z jego polityką prywatności. Nie ponosimy odpowiedzialności za praktyki w zakresie prywatności lub bezpieczeństwa danych stosowane przez naszych Klientów, które mogą różnić się od tych podanych w niniejszej Informacji.

DANE KLIENTA

Informacje, które przekazują nam Klienci: W trakcie świadczenia Państwu Usług konieczne jest gromadzenie i wykorzystywanie informacji na Państwa temat i na temat osób w Państwa organizacji. Z zasady potrzebujemy wyłącznie danych kontaktowych Państwa lub osób w Państwa organizacji (takich jak imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail i nazwa stanowiska), aby zapewnić płynną współpracę. Przechowujemy również informacje związane z działaniami on-line dotyczącymi profili Kandydatów za pośrednictwem naszych aplikacji dla Klienta oraz będziemy przechowywać informacje o naszych kontaktach z Państwem. Możemy również przechowywać dodatkowe informacje na Państwa temat, które przekazał nam ktoś z Państwa organizacji.

Informacje na temat Klientów, które gromadzimy za pośrednictwem podmiotów zewnętrznych: W stosownych przypadkach i zgodnie z przepisami i wymogami prawa miejscowego możemy wyszukiwać informacje na temat Państwa lub Państwa współpracowników w innych źródłach w ramach procesu due diligence albo innych badań rynku, w tym:(i) badań rynku przeprowadzanych przez podmioty zewnętrzne oraz analiz mediów online i offline (które możemy przeprowadzać samodzielnie albo zlecać je innym organizacjom); (ii) z list uczestników dotyczących określonych wydarzeń; lub (iii) z innych ograniczonych źródeł i od podmiotów zewnętrznych.

DANE OSOBY UDZIELAJĄCEJ REFERENCJI

Informacje, które przekazują nam Osoby udzielające referencji: W celu pozyskania referencji na temat jednego z Państwa Kandydatów możemy przetwarzać Państwa dane kontaktowe (takie jak imię i nazwisko, adres e-mail i numer telefonu). Możemy również przetwarzać określone dane służbowe (takie jak nazwa stanowiska, zawód, kwalifikacje akademickie i zawodowe oraz historia zatrudnienia) oraz informacje dotyczące Państwa powiązania z Kandydatem (relacja, doświadczenie i opinie dotyczące danego Kandydata). Z zasady prosimy Kandydatów o przekazanie nam większości z tych informacji, jednak możemy uzupełnić je informacjami pozyskanymi ze źródeł dostępnych publicznie (takich jak LinkedIn) albo bezpośrednio Państwa o nie pytając.

DANE OSÓB UDZIELAJĄCYCH INFORMACJI

Informacje, które przekazują nam Osoby udzielające informacji: Możemy przetwarzać Państwa dane kontaktowe (takie jak imię i nazwisko, adres e-mail i numer telefonu), dane służbowe (takie jak nazwa stanowiska, zawód, kwalifikacje akademickie i zawodowe oraz historia zatrudnienia) oraz informacje dotyczące Państwa powiązania z Kandydatem (takie jak relacja, doświadczenie i opinie dotyczące danego Kandydata). Informacje te możemy gromadzić bezpośrednio od Państwa lub ze źródeł dostępnych publicznie (takich jak LinkedIn). W niektórych przypadkach możemy gromadzić te informacje od naszych Kandydatów.

DANE DOSTAWCY

Informacje, które przekazują nam Dostawcy: Potrzebujemy niewielkiej liczby informacji od naszych Dostawców, aby zapewnić płynną współpracę. Potrzebujemy danych kontaktowych określonych osób w Państwa organizacji, aby móc się z Państwem kontaktować. Potrzebujemy także innych informacji, takich jak Państwa dane bankowe, w celu dokonywania płatności za świadczone przez Państwa usługi (jeżeli przewidują to postanowienia umowne).

W jaki sposób wykorzystujemy Państwa Dane osobowe?

Dane osobowe, które gromadzimy w ramach naszych Usług, możemy wykorzystywać w różnych celach.

DANE KANDYDATA:

Dane Kandydata wykorzystujemy zazwyczaj w następujących celach:

Działania związane z wyszukiwaniem i doradztwem dla kadry kierowniczej: w celu świadczenia naszym Klientom Usług, w tym oceny Kandydata pod kątem objęcia stanowiska kierowniczego u Klienta; kontaktu z Państwem w celu wyszukiwania dotyczącego zarządu i kadry kierowniczej albo oceny zadań przeprowadzanych dla Klientów; wysyłania Państwa informacji naszym Klientom lub weryfikowania podanych przez Państwa danych (na przykład w ramach ocen psychometrycznych albo na prośbę podmiotów zewnętrznych o podanie danych [np. Osoby udzielające referencji albo dostawcy świadczący usługi weryfikacji dyplomów]). Możemy również wykorzystywać Państwa dane osobowe do innych celów biznesowych takich jak analiza biznesowa, identyfikacja tendencji użytkowania, tworzenie zanonimizowanych zestawów danych do badań, analiz statystycznych i innych analiz, tworzenie zbiorów informacji (białych ksiąg), określanie skuteczności naszych Usług lub poprawianie jakości, personalizowanie i ulepszanie naszych opcji, produktów i usług.

Działania marketingowe: w celu wysyłania Państwu informacji (takich jak sprawozdania, promocje, badania, białe księgi, informacje o wydarzeniach i ogólne informacje na temat, na przykład, określonych branż), które naszym zdaniem mogą Państwa zainteresować (w każdym przypadku zgodnie z Państwa preferencjami marketingowymi).

Monitorowanie równych szans: aby zapewnić, że nasze procesy rekrutacyjne odzwierciedlają nasz cel zapewniania równych szans. Niektóre z tych danych, które możemy gromadzić na Państwa temat (w stosownych przypadkach i zgodnie z odnośnymi przepisami prawa miejscowego), określane są łącznie mianem „informacji dotyczących różnorodności”. Mogą być to informacje na temat Państwa pochodzenia etnicznego, płci, niepełnosprawności, wieku, orientacji seksualnej, wyznania albo innych podobnych przekonań lub środowiska społeczno-ekonomicznego. 

Niektóre z tych informacji są uznawane za „wrażliwe dane osobowe” i podlegają trochę bardziej surowym przepisom dotyczącym ochrony danych osobowych. W przypadkach, gdy będą tego wymagały przepisy prawa, przed wykorzystaniem takich informacji konieczne będzie uzyskanie przez nas Państwa wyraźnej zgody.

W stosownych przypadkach i gdy będą na to pozwalały przepisy i wymogi prawa miejscowego, będziemy wykorzystywać te informacje, aby przekazywać naszym Klientom zróżnicowane grupy wykwalifikowanych Kandydatów. Możemy również ujawnić takie dane (w stosownych przypadkach po ich odpowiednim zanonimizowaniu) Klientom w przypadkach, gdy wymagają tego postanowienia umowne albo gdy Klient poprosi o konkretne dane na potrzeby spełnienia wymogów własnych procesów dotyczących zatrudnienia lub wymagań prawnych, jednakże wyłącznie gdy będzie to zgodne z odnośnymi przepisami prawa miejscowego.

Możemy również gromadzić inne dotyczące Państwa wrażliwe dane osobowe, takie jak dane dotyczące stanu zdrowia, przekonań religijnych albo wyroków skazujących, gdy pozwalają na to przepisy prawa miejscowego i gdy jest to wymagane w przypadku stanowiska, na które Państwo aplikują. Nigdy nie będziemy tego robić bez uzyskania Państwa wyraźnej zgody.

DANE KLIENTA:

Dane Klienta wykorzystujemy zazwyczaj w następujących celach:

(1) Działania związane z wyszukiwaniem i doradztwem dla kadry kierowniczej: w celu świadczenia Usług Państwa organizacji, w tym do celów zarządzania naszą relacją i zapewniania obsługi Państwu i Państwa organizacji lub do innych celów biznesowych takich jak analiza biznesowa, identyfikacja tendencji użytkowania, tworzenie zanonimizowanych zestawów danych do badań, analiz statystycznych i innych analiz, tworzenie zbiorów informacji (białych ksiąg), określanie skuteczności naszych Usług lub poprawianie jakości, personalizowanie i ulepszanie naszych opcji, produktów i usług.

(2) Działania marketingowe: w celu wysyłania Państwu informacji (takich jak sprawozdania, promocje, badania, białe księgi, zaproszenia na wydarzenia), które naszym zdaniem mogą Państwa zainteresować (w każdym przypadku zgodnie z Państwa preferencjami marketingowymi).

DANE OSOBY UDZIELAJĄCEJ REFERENCJI:

Dane Osoby udzielającej referencji wykorzystujemy w celu uzyskania Państwa opinii na temat Kandydatów w trakcie świadczenia Usług naszym Klientom. Możemy ponadto wykorzystać Państwa dane, aby skontaktować się z Państwem w związku z Usługami, które naszym zdaniem mogą Państwa zainteresować jako potencjalnego Klienta albo Kandydata.

DANE OSÓB UDZIELAJĄCYCH INFORMACJI:

Dane Osoby udzielającej informacji wykorzystujemy w celu identyfikowania i gromadzenia informacji na temat potencjalnych Kandydatów w trakcie świadczenia Usług naszym Klientom. Możemy ponadto wykorzystać Państwa dane, aby skontaktować się z Państwem w związku z Usługami, które naszym zdaniem mogą Państwa zainteresować jako potencjalnego Klienta albo Kandydata.

DANE DOSTAWCY:

Dane Dostawcy wykorzystujemy zazwyczaj w następujących celach: (i) w celu przechowywania (oraz w razie konieczności aktualizowania) Państwa danych w naszej bazie danych, co umożliwi nam kontakt z Państwem w związku z naszymi porozumieniami; (ii) w celu uzyskania od Państwa wsparcia i usług; (iii) w celu wywiązania się z określonych zobowiązań wynikających z przepisów prawa; (iv) w celu dostosowania odpowiednich kampanii marketingowych; oraz (v) w celu określenia, wniesienia albo odpierania roszczeń prawnych.

3. DANE GROMADZONE ZA POŚREDNICTWEM NASZEJ WITRYNY INTERNETOWEJ

Ta Część dotyczy danych osobowych, które gromadzimy i przetwarzamy za pośrednictwem naszej Witryny internetowej w zwyczajnym toku naszej działalności gospodarczej, czyli na przykład w związku z naszymi wydarzeniami i działaniami marketingowymi.

Jakie Dane osobowe gromadzimy?

Dane przekazywane nam przez Państwa: W określonych częściach naszej Witryny internetowej mogą Państwo zostać poproszeni o dobrowolne przekazanie danych osobowych. Możemy na przykład poprosić o przekazanie danych kontaktowych (takich jak imię i nazwisko, adres e-mail i numer telefonu) w celu wypełnienia ankiety, subskrypcji wiadomości marketingowych (np. newslettera), przesłania zapytania lub nawiązania kontaktu albo interakcji z nami w inny sposób.

Możemy również gromadzić Państwa dane osobowe poza Internetem, na przykład w przypadku Państwa udziału w jednym z naszych wydarzeń. Nie mają Państwo obowiązku przekazania RRA jakichkolwiek informacji ani korzystania z jakichkolwiek oferowanych przez nas Usług. Dlatego też wszelkie gromadzone bezpośrednio od Państwa informacje będą przez nas uznawane za przekazane dobrowolnie. Należy jednak pamiętać, że jeżeli nie będą Państwo chcieli przekazać nam określonych wymaganych informacji, może to ograniczyć możliwość korzystania przez Państwa z Usług. 

Dane, które gromadzimy automatycznie: Kiedy odwiedzają Państwo naszą Witrynę internetową, możemy automatycznie gromadzić określone informacje z Państwa urządzenia. W niektórych krajach, w tym w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego, dane te mogą stanowić dane osobowe na mocy przepisów obowiązującego prawa o ochronie danych osobowych. Dane gromadzone w sposób automatyczny mogą obejmować adres IP, rodzaj urządzenia, unikalny numer identyfikacyjny urządzenia, rodzaj przeglądarki, położenie geograficzne (np. kraj lub miasto) lub inne informacje techniczne. Gromadzone mogą być także dane dotyczące sposobu korzystania z naszej Witryny internetowej na Państwa urządzeniu, w tym odwiedzonych przez Państwa stron lub wyświetlonych przez Państwa treści i klikniętych przez Państwa łączy.

Dzięki gromadzeniu tych danych możemy dowiedzieć się więcej o osobach odwiedzających naszą witrynę internetową, ich kraju pochodzenia i interesujących ich treściach w naszej witrynie internetowej. Dane te wykorzystujemy na potrzeby wewnętrznej analizy oraz w celu poprawy jakości i wzrostu znaczenia naszej witryny internetowej dla osób ją odwiedzających.

Niektóre dane mogą być gromadzone za pomocą plików cookie i podobnych technik śledzenia, co zostało szczegółowo wyjaśnione w ustępie zatytułowanym „Cookies and Similar Tracking Technology” poniżej.

Widżety mediów społecznościowych: Nasza Witryna internetowa zawiera funkcje mediów społecznościowych, takie jak widżety mediów społecznościowych, które przekierowują do witryny internetowej określonego medium społecznościowego lub umożliwiają udostępnienie treści witryny internetowej. Funkcje te mogą gromadzić informacje na temat Państwa adresu IP i stron odwiedzanych przez Państwa w naszej Witrynie internetowej oraz mogą zamieścić na Państwa urządzeniu plik cookie, który umożliwi tej funkcji prawidłowe funkcjonowanie. Funkcje mediów społecznościowych, takie jak widżety, są hostowane przez podmiot zewnętrzny albo bezpośrednio w naszej Witrynie internetowej. Państwa interakcje z tymi funkcjami podlegają postanowieniom polityki prywatności przedsiębiorstwa, które je zapewnia.

W jaki sposób wykorzystujemy Państwa Dane osobowe?

Zazwyczaj wykorzystujemy gromadzone za pośrednictwem Witryny internetowej dane osobowe w zwyczajnym toku naszej działalności gospodarczej w następujących celach: (i) w celu udzielania odpowiedzi na złożone przez Państwa żądania, takie jak żądanie informacji dotyczących Usług; (ii) w celu zarządzania naszą Witryną internetową i naszymi Usługami, ich ochrony i doskonalenia; (iii) by lepiej zrozumieć preferencje osób odwiedzających naszą Witrynę internetową; (iv) w celu tworzenia zestawienia zagregowanych danych statystycznych dotyczących sposobu korzystania z naszej Witryny internetowej; (v) by wysyłać Państwu wiadomości marketingowe i promocyjne (jeżeli jest to zgodne z Państwa preferencjami dotyczącymi wiadomości marketingowych); lub (vi) w innych celach biznesowych takich jak analiza danych, identyfikacja tendencji w sposobie użycia, określenie skuteczności naszych działań marketingowych oraz doskonalenie, personalizacja i poprawa jakości naszych Witryn internetowych, produktów i usług.

Pliki cookie i podobne techniki śledzenia

Podobnie jak inne Witryny internetowe wykorzystujemy pliki cookie lub inne podobne techniki w celu gromadzenia i wykorzystywania Państwa danych osobowych. Więcej informacji można znaleźć w naszych Zasadach wykorzystywania plików cookie pod adresem www.russellreynolds.com/cookie-notice

4. INFORMACJE OGÓLNE

W jaki sposób udostępniamy Państwa dane
Możemy ujawniać Państwa dane osobowe następującym rodzajom podmiotów zewnętrznych w celach określonych w niniejszej Informacji:

 • Ujawniamy Państwa dane spółkom należącym do naszej grupy w sposób swobodny. Państwa dane są przechowywane w globalnych bazach danych RRA, co zapewnia ich bezpieczeństwo i uzyskanie dostępu do nich wyłącznie przez pracowników RRA na całym świecie. Obecny wykaz spółek należących do naszej grupy jest dostępny tutaj.
 • Możemy udostępniać Państwa dane wszystkim właściwym organom porządkowym, regulacyjnym lub rządowym, sądom lub innym podmiotom zewnętrznym, jeśli ujawnienie danych jest naszym zdaniem konieczne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w celu skorzystania z przysługujących nam praw, ich ustalenia i ochrony lub w celu ochrony żywotnych interesów Państwa lub innych osób.
 • Możemy udostępniać dane dotyczące Kandydatów, Osób udzielających referencji i Osób udzielających informacji Klientom, którzy będą musieli przetwarzać te dane w celach określonych w niniejszej Informacji.
 • Możemy udostępniać dane dotyczące Kandydatów podmiotom zewnętrznym, które zaangażowaliśmy w celu świadczenia usług takich jak weryfikacja dyplomu lub licencji w zakresie, w jakim taka weryfikacja jest stosowna, a jej przeprowadzenie jest zgodne z przepisami prawa miejscowego.
 • Podobnie możemy udostępniać dane dotyczące Kandydatów Osobom udzielającym informacji i Osobom udzielającym referencji, z którymi współpracujemy w związku ze świadczeniem Usług naszym Klientom.
 • Dokładamy starań, by nie ujawniać danych dotyczących Osób udzielających informacji i Osób udzielających referencji Kandydatom, których informacje lub referencje dotyczą, jednak w ograniczonej liczbie przypadków możemy udostępnić takie dane tym Kandydatom.
 • Możemy udostępniać Państwa dane usługodawcom zewnętrznym (naszym Dostawcom), którzy realizują określone zadania w naszym imieniu (w tym zewnętrznym konsultantom, partnerom biznesowym i profesjonalnym doradcom takim jak prawnicy, biegli rewidenci, księgowi, podmioty świadczące usługi wsparcia technicznego oraz zewnętrzne biura podróży, podmioty świadczące na zlecenie usługi informatyczne i usługi przechowywania dokumentacji).
 • Możemy udostępniać Państwa dane potencjalnemu nabywcy (oraz jego pełnomocnikom i doradcom) w związku z jakąkolwiek propozycją kupna, fuzji lub przejęcia jakiejkolwiek części przedsiębiorstwa, pod warunkiem, że poinformujemy nabywcę o obowiązku wykorzystania Państwa danych osobowych tylko w celach uwzględnionych w niniejszej Informacji.
 • Możemy udostępniać Państwa dane naszym partnerom ds. marketingu w celu wysyłania wiadomości e-mail w naszym imieniu.
 • Za Państwa zgodą możemy ujawniać dane wszystkim innym osobom.

Mogą być Państwo pewni, że nie wykorzystujemy Państwa danych do celów niezgodnych z celami określonymi w niniejszej Informacji.

Przekazywanie danych za granicę

Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane do innego kraju i przetwarzane w innym kraju niż kraj Państwa zamieszkania. Przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych w tych krajach mogą różnić się od tych w kraju Państwa zamieszkania (a w niektórych przypadkach mogą być mniej rygorystyczne).

Nasze serwery znajdują się w szczególności w Stanach Zjednoczonych, Niemczech i Singapurze, a spółki należące do naszej grupy oraz usługodawcy zewnętrzni i partnerzy prowadzą działalność na całym świecie. Oznacza to, że po zgromadzeniu Państwa danych osobowych możemy przetwarzać je w każdym z krajów, w których spółki należące do naszej grupy i nasi usługodawcy mają swoje siedziby.

Wprowadziliśmy jednak odpowiednie zabezpieczenia, aby zapewnić ochronę Państwa danych osobowych zgodnie z niniejszą Informacją. Należy do nich między innymi — jeżeli wymagają tego stosowne przepisy prawa — wdrożenie Standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych pomiędzy spółkami należącymi do naszej grupy, które są zobowiązane do ochrony przetwarzanych danych osobowych zgodnie z przepisami prawa o ochronie danych osobowych obowiązującego w jurysdykcji, w której dane są gromadzone. Informujemy, że jako osoby, których dane dotyczą, są Państwo beneficjentami zewnętrznymi zgodnie z postanowieniami takich Standardowych klauzul umownych.

Nasze Standardowe klauzule umowne są dostępne na żądanie. wdrożyliśmy podobne odpowiednie zabezpieczenia w odniesieniu do naszych usługodawców zewnętrznych i partnerów – szczegółowe informacje są dostępne na żądanie. 

Jeżeli są Państwo mieszkańcami Japonii, na końcu tej strony mogą Państwo znaleźć omówienie podmiotów RRA, które mogą wykorzystywać Państwa dane. Więcej informacji na temat systemów prawnych obowiązujących w krajach, do których przekazywane są dane, można znaleźć w analizach wydanych przez Komisję Ochrony Danych Osobowych Japonii, dostępnych tutaj.

Jeżeli są Państwo mieszkańcami kraju należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, podstawa prawna dla gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych uwzględnionych powyżej będzie zależeć od rodzaju danych osobowych i określonego kontekstu ich gromadzenia.

Przeważnie będziemy jednak gromadzić Państwa dane osobowe tylko w przypadku, gdy posiadamy prawnie uzasadniony interes w ich przetwarzaniu, który nie jest podrzędny wobec podstawowych praw i wolności dotyczących ochrony danych osobowych (na przykład w związku z Usługami zazwyczaj polegamy na naszym prawnie uzasadnionym interesie w przetwarzaniu danych osobowych na potrzeby prowadzenia naszych Działań związanych z rekrutacją i doradztwem dla kadry kierowniczej oraz, w przypadkach dozwolonych prawem, określonych działań marketingowych).

W przypadkach, w których będzie to wymagane prawem, będziemy gromadzić dane osobowe wyłącznie po uzyskaniu na to Państwa zgody (na przykład w przypadku konieczności gromadzenia i przetwarzania jakichkolwiek dotyczących Państwa wrażliwych danych osobowych). W pewnej ograniczonej liczbie przypadków może zaistnieć konieczność przetwarzania przez nas danych osobowych oraz, w stosownych przypadkach i zgodnie z przepisami i wymogami miejscowego prawa, wrażliwych danych osobowych w związku z wnoszeniem albo odpieraniem roszczeń prawnych (na przykład w przypadku konieczności zasięgnięcia porady prawnej w związku z postępowaniem prawnym albo wymogu zachowania lub ujawnienia określonych danych w ramach postępowania sądowego).

W przypadku pytań lub chęci zasięgnięcia dalszych informacji na temat podstawy prawnej dla gromadzenia i wykorzystywania Państwa danych osobowych prosimy o kontakt z wykorzystaniem danych kontaktowych znajdujących się w Części zatytułowanej „W jaki sposób można się z nami skontaktować?” poniżej

Prawo do ochrony danych osobowych

Przysługują Państwu następujące prawa do ochrony danych osobowych:

 • W celu uzyskania dostępu, zmiany, aktualizacji lub żądania usunięcia Państwa danych osobowych prosimy o kontakt z wykorzystaniem danych kontaktowych znajdujących się w Części zatytułowanej „W jaki sposób można się z nami skontaktować?” poniżej. Zgodnie ze stosownymi przepisami prawa, po otrzymaniu żądania usunięcia dokumentacji z naszej bazy danych RRA zachowa minimalną ilość danych osobowych, by zapobiec nawiązaniu kontaktu w przyszłości, prowadzić dokumentację dotyczącą informacji ujawnionych naszym Klientom i Kandydatom oraz chronić interesy RRA zgodnie z wszelkimi wymogami obowiązującego prawa. Mieszkańcy Stanów Zjednoczonych mogą przesłać żądanie skorzystania z przysługujących im praw do uzyskania dostępu do swoich danych osobowych i usunięcia ich za pośrednictwem naszego formularza internetowego dostępnego tutaj lub dzwoniąc pod bezpłatny numer 1-800-547-0804. Informujemy, że przed przetworzeniem Państwa żądania możemy podjąć uzasadnione kroki w celu weryfikacji Państwa tożsamości.
 • Ponadto jeśli są Państwo rezydentami Europejskiego Obszaru Gospodarczego, istnieje możliwość zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, żądania ograniczenia ich przetwarzania lub żądania ich przeniesienia. W celu skorzystania z tego prawa prosimy o kontakt z wykorzystaniem danych kontaktowych znajdujących się w Części zatytułowanej „W jaki sposób można się z nami skontaktować?” poniżej.
 • Przysługuje Państwu prawo do rezygnacji z otrzymywania od nas informacji marketingowych w dowolnym momencie. Mogą Państwo skorzystać z tego prawa, klikając przycisk „Anuluj subskrypcję” lub „Zrezygnuj” w przesłanej przez nas wiadomości e-mail. W celu rezygnacji z innych form marketingu (takich jak marketing pocztowy lub telemarketing) prosimy o kontakt z wykorzystaniem danych kontaktowych znajdujących się w Części zatytułowanej „W jaki sposób można się z nami skontaktować?” poniżej.
 • Podobnie zgodę na gromadzenie i przetwarzanie Państwa danych osobowych można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem sposobu przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych przed wycofaniem zgody ani na przetwarzanie tych danych osobowych mające podstawę prawną inną niż Państwa zgoda. Jeśli wycofają Państwo zgodę na wdrożenie postanowień niniejszej Informacji, udział w rekrutacji, ocenach lub projektach dla kadry kierowniczej prowadzonych przez RRA nie będzie możliwy.
 • Mieszkańcom Stanów Zjednoczonych przysługuje prawo do uzyskania informacji dotyczących kategorii gromadzonych przez nas danych osobowych, źródeł, z których je gromadzimy, sposobów wykorzystywania takich informacji oraz kategorii podmiotów zewnętrznych, którym ujawniamy takie informacje. Informacje te znajdują się w części 2 i 3 naszej Polityki prywatności powyżej.
 • Ponadto mieszkańcom Stanów Zjednoczonych przysługuje prawo do rezygnacji ze „sprzedaży” dotyczących ich danych osobowych. W rozumieniu stanowych przepisów dotyczących ochrony prywatności obowiązujących w Stanach Zjednoczonych, szeroko pojęty termin „sprzedaż” oznacza udostępnianie danych osobowych podmiotom zewnętrznym, które nie występują w charakterze naszych usługodawców. Może to obejmować udostępnianie Państwa danych potencjalnym pracodawcom. Mieszkańcy Stanów Zjednoczonych, którzy chcą zrezygnować z udostępniania danych w celach, które mogą zostać uznane za „sprzedaż” zgodnie ze stanowymi przepisami dotyczącymi ochrony prywatności obowiązującymi w Stanach Zjednoczonych, mogą zrobić to tutaj.
 • Przysługuje Państwu prawo do wniesienia do organu ochrony danych osobowych skargi dotyczącej gromadzenia i wykorzystywania Państwa danych osobowych. Więcej informacji można uzyskać, kontaktując się z lokalnym organem ochrony danych osobowych. (Dane kontaktowe organów ochrony danych osobowych działających na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego są dostępne tutaj.)

Udzielamy odpowiedzi na każdy wniosek otrzymany od osób, które chcą skorzystać z prawa do ochrony danych zgodnie z przepisami obowiązującego prawa o ochronie danych. Zgodnie ze stosownymi przepisami prawa, nie dyskryminujemy (w rozumieniu stosownych przepisów) osób, które skorzystały z praw przysługujących im w odniesieniu do ich danych osobowych.

Jak długo przechowujemy Państwa Dane osobowe?

Będziemy przechowywać uzyskane od Państwa dane w przypadku trwałej prawnie uzasadnionej potrzeby biznesowej (na przykład w celu świadczenia Usług lub spełnienia wymogów prawnych, podatkowych lub księgowych).

W przypadku braku trwałej prawnie uzasadnionej potrzeby biznesowej dotyczącej przetwarzania Państwa danych osobowych usuniemy albo zanonimizujemy je albo, jeśli nie będzie to możliwe (na przykład wskutek archiwizacji Państwa danych osobowych w postaci kopii zapasowej), będziemy je przechowywać w bezpieczny sposób i nie będziemy ich przetwarzać do momentu, gdy usunięcie stanie się możliwe.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących okresu przechowywania Państwa danych osobowych prosimy o kontakt z wykorzystaniem danych kontaktowych znajdujących się w Części zatytułowanej „W jaki sposób można się z nami skontaktować?” poniżej.

W jaki sposób zabezpieczamy Państwa Dane osobowe?

Przesyłanie danych za pośrednictwem Internetu nie jest całkowicie bezpieczne ani pozbawione błędów. Stosujemy jednak odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony Państwa danych osobowych przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, nieupoważnionym dostępem, ujawnieniem, zmianą i zniszczeniem. Stosowane przez nas środki mają na celu zapewnienie poziomu bezpieczeństwa właściwego dla zagrożeń wynikających z przetwarzania Państwa danych osobowych oraz tego, że Państwa dane są bezpieczne i udostępniane wyłącznie Państwu i osobom upoważnionym do uzyskania dostępu. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących bezpieczeństwa Państwa danych osobowych prosimy o kontakt z wykorzystaniem danych kontaktowych znajdujących się w Części zatytułowanej „W jaki sposób można się z nami skontaktować?” poniżej.

Aktualizacje niniejszej Informacji

Możemy okresowo aktualizować treść niniejszej Informacji w odpowiedzi na zachodzące zmiany przepisów prawa, rozwój technologiczny lub rozwój działalności. W przypadku aktualizacji naszej Informacji podejmiemy odpowiednie środki, aby poinformować Państwa o wszelkich istotnych zmianach.

Możemy okresowo odnosić się do niniejszej Informacji w powiadomieniach i prośbach o udzielenie zgody, na przykład w związku z rekrutacją lub badaniem Kandydatów. W takich przypadkach niniejsza Informacja ma zastosowanie z wszelkimi zmianami wprowadzonymi do momentu dostarczenia określonego powiadomienia lub prośby o udzielenie zgody.

Ostatnią datę aktualizacji niniejszej Informacji można znaleźć na górze niniejszej Informacji przy oznaczeniu „Ostatnia aktualizacja”.

W jaki sposób można się z nami skontaktować?

Zachęcamy do kontaktu w związku z jakimikolwiek ewentualnymi uwagami, pytaniami, skargami lub sugestiami dotyczącymi informacji lub praktyk określonych w niniejszej Informacji.

Mogą Państwo skontaktować się z nami wysyłając wiadomość na adres privacy@russellreynolds.com. Mogą Państwo również skorzystać z poniższych danych:

Russell Reynolds Associates, Inc.
277 Park Avenue, Suite 3800
Nowy Jork, NY 10172
USA
Attention: RRA Privacy Office

Rezydenci EOG lub Wielkiej Brytanii mogą również skorzystać z poniższego adresu:
Russell Reynolds Associates B.V.
World Trade Center, Tower H, 17th Floor
Zuidplein 148
1077 XV Amsterdam
Holandia
Attention: RRA Privacy Office

Ważna informacja dotycząca podmiotu będącego administratorem Państwa danych osobowych:

 • Administratorem danych osobowych osób odwiedzających jakąkolwiek naszą Witrynę internetową jest Russell Reynolds Associates, Inc. 
 • Administratorem danych osobowych Kandydatów jest zazwyczaj miejscowy podmiot RRA, który nawiązuje kontakt z Kandydatami. 
 • Administratorem danych osobowych Osób udzielających referencji, Osób udzielających informacji albo Klientów jest zazwyczaj podmiot RRA, który nawiązuje z tymi osobami relacje i zarządza tymi relacjami.

Podmioty RRA

Pełne szczegółowe informacje dotyczące wszystkich podmiotów RRA znajdują się poniżej:

Podmioty EOG

Podmiot RRA

Kraj założenia

Adres

Russell Reynolds Associates C.V.

Belgia

Square de Meeûs 1
6th Floor
1000 Brussels
Belgia

Russell Reynolds Associates A/S

Dania

Kongens Nytorv 3

1050 Copenhagen K

Dania

Russell Reynolds Associates Oy

Finlandia

Unioninkatu 22

00130 Helsinki

Finlandia

Russell Reynolds Associates SAS

Francja

20 rue de la Paix
75002 Paris
Francja

Russell Reynolds Associates, Inc. (Oddział wNiemczech)

Stany Zjednoczone

OpernTurm
60306 Frankfurt am Main
Niemcy

Russell Reynolds Associates SrL

Włochy

Corso Giacomo Matteotti, 3
20121 Milano
Włochy

Russell Reynolds Associates B.V.

Holandia

World Trade Center

Tower H, 17thFloor Zuidplein 148

1077 XV Amsterdam

Holandia

Russell Reynolds Associates AS

Norwegia

Haakon VIIs gate 5B
NO-0161 Oslo
Norwegia

Russell Reynolds Associates Sp z.o.o.

Polska

Belvedere Plaza
ul. Belwederska 23
00-761 Warszawa
Polska

Russell Reynolds Associates Spain SL

Hiszpania

Miguel Angel, 11, 7

28010 Madrid

Hiszpania

Russell Reynolds Associates KB

Szwecja

Regeringsgatan 20
SE-111 53 Stockholm

Szwecja

Russell Reynolds Associates Services AB

Szwecja

Regeringsgatan 20
SE-111 53 Stockholm

Szwecja

Podmioty spoza EOG

Podmiot RRA

Kraj założenia

Adres

Russell Reynolds Associates S.R.L.

Argentyna

Manuela Saenz 323
7° Piso - Suites 14 and 15
C1107BPA, Buenos Aires
Argentyna

Russell Reynolds Associates Australia Pty. Ltd.

Australia

Level 25
1 Bligh Street
Sydney NSW 2000
Australia

Russell Reynolds Associates Ltda.

Brazylia

Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 2041–10º andar
Complexo JK - Torre D - Vila Olímpia
04543-011 São Paulo, SP
Brazylia

Russell Reynolds Associates Co.

Kanada

199 Bay Street, Suite 4710

Commerce Court West

Toronto, Ontario M5L 1E9
Kanada

Russell Reynolds Associates Co. Ltd.

Chiny

Unit 2901 China World Office 1
No. 1 Jian Guo Men Wai Avenue
Beijing 100004
Chiny

Russell Reynolds Assoc. (Hong Kong) Ltd.

Chiny

 

Room 1801, Alexandra House
18 Chater Road Central
Hong Kong
Chiny

Russell Reynolds Assoc. India Pvt. Ltd.

Indie

63, 3 North Avenue, Maker Maxity
Bandra Kurla Complex
Bandra (East), Mumbai 400 051
Indie

Russell Reynolds Associates Japan, Inc. (Oddział wJaponii)

Stany Zjednoczone

Akasaka Biz Tower 37F
5-3-1 Akasaka

Minato-ku, Tokyo 107-6337
Japonia

Russell Reynolds Associates S.C.

Meksyk

Torre Reforma 115
Paseo de la Reforma 115 - 1103 Lomas de Chapultepec
11000 Mexico, D.F.
Meksyk

Russell Reynolds Associates Singapore Pte. Ltd.

Singapur

12 Marina View
#18-01 Asia Square Tower 2
Singapore 018961
Singapur

Russell Reynolds Associates Sarl

Szwajcaria

Stampfenbachstrasse 5
8001 Zurich
Szwajcaria

Russell Reynolds Associates (Dubai) Limited

Zjednoczone Emiraty Arabskie

Burj Daman, Office C610, 6th Floor, PO Box 507008 Dubai International Financial Center Dubai

Zjednoczone Emiraty Arabskie

Russell Reynolds Associates Limited

Wielka Brytania

Almack House

28 King Street

London SW1 Y 6QW

Wielka Brytania

Russell Reynolds Associates Japan, Inc.

Stany Zjednoczone

277 Park Avenue
Suite 3800
New York, NY 10172

USA